The 9th Geometry Conference for the Friendship of Japan and China

Event | September 01, 2013

Finished Sep 01 2013
The 9th Geometry Conference for the Friendship of Japan and China
Date September 1st to 3rd, 2013
Place 3-309, Faculty of Science Buliding #3, Hokkaido University
Organizer Qing Ding, An-Min Li, Haizhong Li, Changping Wang, Yuanlong Xin, Weiping Zhang, Xi-Ping Zhu, R. Miyaoka, A. Futaki, T. Mabuchi, Q.M. Cheng, R. Kobayashi, Y. Ohnita, K.Shibuya


BACK TO TOP